Archive for ژوئن 2010

پس از تو زندگی بیهوده تر شد.

Advertisements

نیستی

خبر ساده ای بود:

مادرم مُرد.

.

.

.

مادرم از مرگ می ترسید.