Archive for فوریه 2011

بی عنوان

من به پوچ بودن جهان رسیده ام
به پوچ بودن زندگی
ولی
نمی دانم چرا
عشق تو را
پوچ
نمیدانم

Advertisements

سبزها

حکومتیست که رعیت را کور می خواهد
اینان اما جسته اند از دست کورسازان حکومتی
آخرین بازماندگان سرزمین آفتاب
قاصدان خورشیدند،مبارزان نور
سبزها…سبزها

دلتنگی

در گهواره ام،مادرم اينجاست
تکان بده مادرجان،غمگينم.
.
.
از خواب می پرم ناگهان
مادرم پشت خاطرات مُرده
چیزی گلومو فشار میده
کتاب هام خیس میشن.