Archive for سپتامبر 2011

بازنده

بدبختی این نیست که دلیلی برای خندیدن پیدا نکنی.
بدبختی دنیا از جایی شروع میشه که دیگه کسی یا چیزی نداری که به خاطرش گریه کنی؛ باختنی ها رو
باختی.

Advertisements

پس از تو

همه میگن زندگی ادامه داره
ولی به نظر من این فقط یه نفس کشیدن ساده ست.