Archive for سپتامبر 2011

بازنده

بدبختی این نیست که دلیلی برای خندیدن پیدا نکنی.
بدبختی دنیا از جایی شروع میشه که دیگه کسی یا چیزی نداری که به خاطرش گریه کنی؛ باختنی ها رو
باختی.

پس از تو

همه میگن زندگی ادامه داره
ولی به نظر من این فقط یه نفس کشیدن ساده ست.